Tyto obchodní podmínky platí pro provedení vypůjční objednávky prostřednictvím internetové půjčovny firmy PROHORY.CZ, která se nachází na doméně www.pujcovna.prohory.cz

Podáním objednávky Nájemce stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Nájemní smlouva vzniká a je platná v momentě převzetí objednaného zboží Nájemcem.

V určitých případech si Nájemce vyhrazuje právo pro neuzavření nájemní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

  • Nedostupnost zboží v Nájemcem požadovaném termínu
  • Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
  • Zjištění zjevné chyby ve funkčnosti zboží, která by ohrozila Nájemce na zdraví či životě

                                                       -------------------------------

Nájemní smlouva dle ustanovení Občanského zákoníku uzavřená mezi:

Alešem Urbancem PROHORY.CZ
Strmá 930/1, 739 32 Vratimov
IČO:63045494      DIČ:CZ6604221789
Provozovatel internetové půjčovny na adrese WWW.PUJCOVNA.PROHORY.CZ
(Dále jen Pronajímatelem)
a

Žadatelem o zapůjčení zboží z výše uvedené internetové půjčovny, který vyplněním všech potřebných položek dokončil a odeslal Pronajímateli objednávku k zapůjčení.
(Dále je Nájemce)

Tato smlouva je nedílnou součásti každé internetové objednávky vytvořené prostřednictvím objednávkového a rezervačního systému na internotových stránkách pujcovna.prohory.cz a je platná v okamžiku převzetí objednaných věcí Nájemcem.

Objednávka je automaticky vygenerovaný dokument z výše uvedené internetové půjčovny, ve které je uvedena zapůjčená věc nebo věci, počet požadovaných kusů a zapůjčních dnů, cena za vratnou zálohu a cena za požadované zapůjční dny.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou dle parametrů zvolených Nájemcem a uvedených v objednávce.

Předmětem nájmu jsou věci a služby uvedené v objednávce.

Cena za pronájem je stanovena v objednávce a obsahuje VRATNOU ZÁLOHU + CENU ZA DANÝ POČET DNŮ.

Jakmile je zaplůjčené vybavení Nájemcem v pořádku vrácené Pronajímateli, bude vratná záloha vrácena Pronajímatelem zpět Nájemci.
V případě ztráty nebo poškození pronajaté věci, nebude tato záloha nebo jeji část vrácena Nájemci ale bude použita Pronajímatelem na pokrytí vydajů na opravu nebo zakoupení věci nové.

Všechny ostatní termíny dodání a ceny za pronájem se řídí platným ceníkem dostupným na internetových stránkách půjčovny.


Práva a povinnosti Pronajímatele:
Dotat požadované věci a služby dle objednávky včas a v odpovídající kvalitě a funkčnosti.
Zajistit včasné odebrání zapůjčené věci od Nájemce tak, aby nedošlo k úmyslnému prodloužení nájemní smlouvy a tím k navášení ceny za pronájem.
Pokud dojde k prodloužení nájemní doby vinou prodlení Pronajímatele, jde toto zvýšení ceny na jeho úkor.
Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ujmu způsobenou Nájemci při provozování aktivit spojených se zapůjčeným vybavením.
Pronajímatel nezodpovídá za to jestli Nájemce umí se zapůjčeným výrobkem pracovat a rozumí aktivitám při kterých jej bude používat.


Práva a povinnosti Nájemce:
Nájemce nese veškerou zodpovědnost za zapůjčené zboží dnem jeho převzetí a konční dnem předání zapůjčeného vybavení Pronajímateli. Předání a převzetí se může dít osobně nebo formou veřejného přepravce.
Nájemce se zavazuje vrátit zapůjčené zboží v daný termín. V případě prodloužení zapůjčního termínu je bezpodmínečně nutné informovat Pronajímatele a to nejméně 2 dny předem. V opačném případě zapůjční cena za následující bude stanovena ve výši ceny za 1 den zapůjčky + 50% navrch. ( dle platného ceníku)
Nájemce se zavazuje starat se o zapůjčené zboží tak, aby nedošlo k jeho ztrátě nebo poškození.
Nájemce nesmí zapůjčené věci a vybavení poskytnou k užívání třetí osobě. Může jen v případě, že je to bezpodmínečně nutné ( ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo života). V takovém případě ale zůstává stále odpovědný za toto zboží a vybavení.
Nájemce má právo provozovat se zapůjčeným vybavením jakoukoliv činnost, kterou uzná za vhodnou. Měl by ale mít na paměti, že veškeré outdoorové aktivity jsou nebezpečné a může při nich dojík ke zranění nebo i k úmrti.
Převzetím zapůjčených věcí potvrzuje Nájemce, že si tyto obchodní podmínky přečetl, že jim rozumí a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Při vrácení zboží nebo výbave Pronajímateli je Nájemce povinen podepsat předložit Pronajímateli předávací protokol, na který mu Pronajímatel potvrdí termín vrácení zapůjčeného vybavení .


Zánik smlouvy.
Smlouva zaniká dnem vrácení zapůjčeného vybavení.
Smlouva zaniká písemnou dohodou a finančním vyrovnámím mezi Pronajímatelem a Nájemcem

Při vrácení věci před dohodnutým termínem se nájemné nevrací.
                                              
Tato smlouva nabývá platnosti dnem převzetí věci Nájemcem a to osobně od Pronajímatele nebo od veřejného dopravce určeného Pronajímatelem.
Tato smlouva je přiložena jako PDF soubor ke každé objednávce vygenerované ve výše uvedeném internetovém zapůjční systému.
V případě osobního předání a převzetí je smlouva vyhotovena ve dvou kopiích. Vždy po jedné pro Pronajímatele a pro Nájemce.